• bizchut

2463/01 האגודה לזכויות האזרח בישראל נ' משרד המשפטים ואח'


עתירה זו עניינה בזכות החוקתית והחוקית למינוי עורך דין מייצג במימון המדינה, בהליך שבו מבקשת האחרונה לאשפז אדם בכפיה בבית חולים בפסיכיאטרי. כמעט מדי יום ביומו פונים אל האגודה לזכויות האזרח אנשים המבקשים כי ימונה להם עורך דין מייצג בפני ועדה פסיכיאטרית הדנה בעניין אשפוזם הכפוי על פי החוק. ניתן צו על תנאי.

לקריאת העתירה לחצו כאן

#אלמיסוד