• bizchut

חוק שיקום נכי נפש בקהילה, 2000


חוק שהובל על ידי עמותת עוצמה (הורים לאנשים עם מוגבלות נפשית) שמעגן את הזכות של אנשים עם מוגבלות נפשית לשירותי שיקום בקהילה. החוק כולל את סל השירותים שועדת סל שיקום יכולה לקבוע עבור האדם וכן את מנגנון הגשת הבקשה והגשת ערעור.

הצעת חוק שיקום נכי נפש בקהילה

חוק שיקום נכי נפש בקהילה

#בריאותהנפש #דיורבקהילה #תעס