• bizchut

חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, 1998


חוק זה הוא מעין חוק יסוד אשר עיגן, לראשונה בישראל, את זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות כזכויות אדם.

החוק המקורי משנת 1998 כלל שורה של חידושים - הגדרה רחבה של מיהו אדם עם מוגבלות, קביעת עקרונות כלליים בכל הנוגע לזכויות של אנשים עם מוגבלות, איסור הפליה בתעסוקה וחובת ביצוע התאמות, החובה להנגיש תחבורה ציבורית, הקמת נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות במשרד המשפטים.

הצעת חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות