• bizchut

7012/98 סימה עדוי נגד פקיד הבחירות, שר הפנים וממשלת ישראל - בקשת הצטרפות לעתירה


עניינה של עתירה זו היא בבקשה להנפיק לקלפיות שנקבעו בחוק קלפיות-נכים מעטפות כפולות שתאפשרנה לנכים שבאזורם אין קלפיות להצביע. העתירה נדחתה מכיוון שהוגשה באיחור.

לקריאת ההחלטה לחצו כאן

#נגישות

Recent Posts

See All

הרפורמה בחינוך מיוחד מגיעה לבג"צ

עו"ד אביבית ברקאי אהרונוף, מבזכות ועו"ד הרן רייכמן, מנחה הקליניקה למשפט ומדיניות חינוך, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת חיפה הגישו היום עתירה כנגד משרדי החינוך והאוצר בשם עמותות בזכות, אופק לילדינו, איל"ן