• bizchut

564/94 צ'יבוטרו ואח נ' רשות השידור ואח'


עתירה זו עניינה בקביעת כללים המעגנים את סוגי התוכניות והשידורים בעברית ובערבית, אשר בהם יהיו כתוביות וכן תוכנית חדשות שבועית אחת לפחות שתלווה בתרגום לשפת הסימנים, וכן שידור תוכניות כאמור לאלתר. הכל בהתאם לקבוע בחוק הקלות לחרש. לבסוף, נתקבלה הודעה של המשיבים כי הם ינסחו כללים.

לקריאת העתירה 1994 לחצו כאן לקריאת העתירה 1995 לחצו כאן

#נגישות

Recent Posts

See All

הרפורמה בחינוך מיוחד מגיעה לבג"צ

עו"ד אביבית ברקאי אהרונוף, מבזכות ועו"ד הרן רייכמן, מנחה הקליניקה למשפט ומדיניות חינוך, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת חיפה הגישו היום עתירה כנגד משרדי החינוך והאוצר בשם עמותות בזכות, אופק לילדינו, איל"ן