• bizchut

ע"ש 81/92 פלונית נ' היועמ"ש


עניינה של עתירה זו הוא באשפוז כפוי. הערעור התקבל. חובת הנמקה - על הפסיכיאטר להיות משוכנע ולהגיש בקשת אשפוז המפרטת עובדת ונתונים ספציפיים. שוחררה מאשפוז כפוי.

#אלמיסוד