• bizchut

1487/92 ראובן יוסף נ' שר הבינוי והשיכון


עניינה של עתירה זו במתן סיוע מועדף לדיור לעותר הסובל משיתוק מוחין, סיוע אשר העותר זכאי לו ככל נכה אחר במצבו, ואשר שלילתו ממנו עלולה להביא לכך שהעותר לעולם לא יזכה למדור קבע, אלא במוסד בלבד. לבסוף, משרד הבינוי והשיכון הסכים, בלחץ בית המשפט ולפנים משורת הדין, להקדים לעותר את מועד מתן המשכנתא.

לקריאת העתירה לחצו כאן

#דיורבקהילה

Recent Posts

See All

הרפורמה בחינוך מיוחד מגיעה לבג"צ

עו"ד אביבית ברקאי אהרונוף, מבזכות ועו"ד הרן רייכמן, מנחה הקליניקה למשפט ומדיניות חינוך, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת חיפה הגישו היום עתירה כנגד משרדי החינוך והאוצר בשם עמותות בזכות, אופק לילדינו, איל"ן