top of page

יעדי בזכות

יעדים לשנים 2018-2019:

1. תחומי הליבה של בזכות:

 • חיים בקהילה 
  חקיקת פרק חיים עצמאיים וסל סיוע אישי בחוק שוויון זכויות וקידום אל מיסוד.

 • אישפוז פסיכיאטרי
  שינוי מדיניות וחקיקה בתחום אשפוז בכפייה וכן הפרות זכויות אדם שמתרחשות באשפוז כגון קשירה ובידוד

 • חינוך
  הרחבת סל השירותים בשילוב וגיבוש יעדים לצמצום מדיניות ההפרדה

 • נגישות לצדק
  קידום הנגשה בבתי משפט בדגש על הכרה רשמית ב'מנגישי צדק' וכן כתיבת התורה שבעל פה

 • כשרות משפטית
  הטמעת החקיקה החדשה בדגש על תמיכה בקבלת החלטות והכרה בחובת בתי המשפט לשמוע את האדם בהליכים.
   

2. קידום זכויות של אנשים עם מוגבלות בחברה הערבית

זיהוי והסרת החסמים לשוויון ושילוב של אנשים עם מוגבלות בחברה הערבית בדגש על הזכות לדיור בקהילה.
 

3. יישום מדיניות

עריכת מוניטורינג אחר יישום שינויי מדיניות בתחום של אנשים עם מוגבלויות בשלב ראשון בתחום של דיור בקהילה ובהמשך בנושאים נוספים.
 

4. מיפוי חסמים

עריכת מיפוי ואפיון, לראשונה בישראל, של כלל החסמים לשוויון ושילוב של אנשים עם כל סוגי המוגבלויות כבסיס לשינוי מדיניות.

bottom of page